Fanny Carinasdotter

About

Kochi
photo: Meisai Okamoto 2015

Jag intresserar mig för hur människan medvetet eller omedvetet konstruerar och designar platser. Jag rör mig kring teman om vårt (ut-)nyttjande av natur, omskapandet av landskap samt utformandet av rum tänkt att fostra, begränsa eller straffa. Det är ofta det som skaver i mig som jag fastnar för. Det är något jag vill försöka förstå och fånga. Ambitionen i mina projekt är också att analysera bakomliggande strukturer och visuellt bidra till en känslomässig förståelse av en plats och/eller ett skeende. Jag arbetar med fotografi, ibland i kombination med intervjuer, arkivmaterial, objekt och video. 

Jag är engagerad i det konstnärsdrivna galleriet Verkligheten i Umeå sedan 2011. Verkligheten är också en konstnärsgrupp som ibland ställer ut tillsammans.

Sedan 2016 samarbetar jag med konstnärerna Anja Örn och Tomas Örn under namnet Norrakollektivet. Hittills har vi koncentrerat vårt gemensamma arbete på projekt som handlar om Aitikgruvan utanför Gällivare. Gruvan och dess omgivande landskap har blivit en projektionsyta för oss att undersöka, förstå och belysa mineralutvinning och dess konsekvenser för människa och natur. I vårt nystartade projekt Gestaltad natur undersöker vi estetiken som omger förnyelse av natur och bevarandeprojekt för skadade ekosystem.


I am interested in how people consciously or unconsciously construct and design places. I move around themes about our (ab-)use of nature, re-creation of landscapes and designed spaces intended to form, control or punish. ​​It is often things that disturb me that catch my eyes. It is something I want to try to understand and capture. The ambition in my projects is also to analyze underlying structures and visually contribute to an emotional understanding of a place and/or an event. I work with photography, sometimes in combination with interviews, archival material, objects and video.

I have been involved in the artist-run gallery Verkligheten in Umeå since 2011. Verkligheten is also an artist group that sometimes do exhibitions together.

Since 2016 I have collaborated with Anja Örn and Tomas Örn under the name Norrakollektivet (The Northern Collective). So far, we have concentrated our joint work on projects dealing with the Aitik mine outside Gällivare. The mine and its surrounding landscape have become a projection surface for us to investigate, understand and shed light on mineral extraction and its consequences for man and nature. In our newly started project Designed Nature, we examine the aesthetics that surround regeneration of nature and conservation projects for damaged ecosystems.


Texter och samtal / Texts and talks:

Västerbotten kurirens nedslag hos kulturskapare i deras vardag.

Arctic Art Summit: Exhibitions at Havremagasinet Länskonsthall on Urgent Issues of Our Time – Norrakollektivet, 2022

Arctic Art Summit: A Letter from Norrbotten – 3. Art raises its voice, by Silvia Colombo, 2022

Umeå kommuns motivering till konststipendiet, 2021

Vittnesbilder från en plats av kamp – Sara Meidell, VK, 2020

Artist talk at the Bildmuseet in Umeå, 2020

Ur Fanny Carinasdotters arkiv på Kronan – Ann-Charlotte Sandelin, Kultursidan.nu 2015

Berättelser om Umeås själ – Sara Meidell VK, 2013

Presence and trace – the art of Fanny Carinasdotter – Anna Rådström, 2009

Umeå kommuns motivering till bildkonststipendiet, 2009