Fanny Carinasdotter

CV

  (For English scroll down)

Född 1978 i Avesta, bor och arbetar i Umeå.

Utbildningar:
2013
Digital bildbehandling (7,5 hp) Högskolan i Jönköping.
2009 Masterexamen i Fri konst (300 hp) Umeå konsthögskola.
2008 Individuella konstnärliga studier inför Masterexamen i Fri konst (10 hp) Umeå konsthögskola.
2004 Skapande Svenska (30 hp) Umeå universitet.
2003 Vår tids konst (15 hp) Umeå universitet.

Separatutställningar:
2015 Recompositions, Galleri Kronan, Norrköping.
2014
Ett annat landskap, Fotogalleri IBIS, Vasa (FI).
2014 Ett annat landskap, Österbottens fotocentrum, Lapua (FI).
2013 Recompositions, Galleri Alva, Umeå.
2012 Umedalens före detta sjukhus, i anslutning till Skuggteaterns uppsättning Allt kommer bli bra, Kulturhuset Klossen, Umeå.
2011 Tysta leken, om maktstrukturer i klassrummet, i samarbete med Museum Anna Nordlander & Västerbottensteatern. MAN, Skellefteå.
2008 Umedalens före detta sjukhus, Galleri 60, Bildmuseet, Umeå.

Grupputställningar i urval:
2020
Nordisk identitet, tillsammans med konstnärsgruppen Verkligheten, Fotocentrum Raseborg (FI).
2018
I go; but remember, I shall be with you on your wedding night, tillsammans med konstnärsgruppen Verkligheten, Umeå konsthall.
2018 Dokumentärfotosalong, Arbetets museum, Norrköping.
2018
What Could Not Be Expected in the Country of Eternal Light, tillsammans med konstnärsgruppen Verkligheten, Galleri BOX, Göteborg.
2018 If I cannot inspire LOVE I will cause FEAR, tillsammans med konstnärsgruppen Verkligheten, Köttinspektionen, Uppsala.
2017
Nordisk Salong 2017, Dunkers kulturhus, Helsingborg.
2016 EN, Sawaman Gallery room 38, Kochi (JP).
2015 Swedish artists meet Kochi, tillsammans med konstnärsgruppen Verkligheten, Sawaman Gallery room 38, Kochi (JP).
2013 Kontraktet, tillsammans med konstnärsgruppen Verkligheten, Norrbyskärs konsthall.
2012 Timeline Hotel, (del av Survival Kit 4/Riga) Sigulda slott, (LV).
2009 What is Identity? Hanoi Konsthögskola, (VN).
2009 It´s about time! Galleri Andersson/Sandström, Stockholm, curerat av Sofie Curman.
2009 It´s about time! Bildmuseet, Umeå, curerat av Sofie Curman.

Norrakollektivet (samarbete med Anja Örn & Tomas Örn):
2020
Kiruna forever, Konstmuseet i norr, Kiruna, grupputställning.
2020
Kiruna forever, ArkDes, Stockholm, grupputställning curerat av Carlos Mínguez-Carrasco.
2020 
Människans natur, Sune Jonssons centrum för dokumentärfotografi, Umeå, grupputställning curerat av Alexandra A. Ellis. 
2019 Konstnärliga avsmyckningar av Norra Djurgårdsstaden, Akt 1: Jord. Mossutställningar, Stockholm, interaktiv marknad.
2018
Modernautställningen 2018 – Med framtiden bakom oss, Moderna museet Stockholm, grupputställning curerad av Joa Ljungberg & Santiago Mostyn. 
2018
Rivers of Emotion, Bodies of Ore, Konsthall Trondheim (NO), grupputställning curerad av Lisa Rosendahl.
2018
Gemeinsam – Self organized artists of the north, grupputställning arrangerat av Galleri Syster på Glogau AIR, Berlin (DE). 
2017
Brytningstider – extrakt ur en framtida historia, grupputställning arrangerat av Statens konstråd, curerad av Lisa Rosendahl i Luleå.
2017 Att använda landskap. Separatutställning på Galleri Syster, Luleå.
2017 Deltagande i konferensen Creating the city, memory and participation i Malmö med projektet Att använda landskap.

Konstnärliga gestaltningar:
2013 Scenerier, Norrlands universitetssjukhus, Umeå.

Stipendier, stöd och priser i urval:
2019
Helge Ax:son Johnsons stiftelse.
2019
Langmanska kulturfonden för bokprojekt i samarbete med Anja Örn och Tomas Örn.
2019
Konstnärsnämnden, projektbidrag för vidare samarbete med Anja Örn & Tomas Örn.
2016
Konstnärsnämnden, tvåårigt arbetsstipendium.
2015
Konstnärsnämnden, internationellt kulturutbyte (för arbetsvistelse i Kochi, Japan).
2013 Konstnärsnämnden, internationellt kulturutbyte (för deltagande i Art in Process II).
2013 Konstnärsnämnden, Dynamostipendiet, (till styrelsen i Verkligheten).
2011 Konstnärsnämnden, ettårigt arbetsstipendium.

Utbyten/residens:
2015 Arbetsvistelse, 3 veckor i Kochi, Japan.
2012 Arbetsvistelse, 10 dagar i Sigulda, Lettland.
2009
/2008 SIDA-finansierat utbyte till Hanoi konsthögskola i Vietnam (1 månad per tillfälle).

Representerad:
Statens konstråd (tillsammans med Norrakollektivet).
Umeå kommun (tillsammans med Norrakollektivet).
Folkets Hus och Parker.
Umeå kommun.
Västerbottens läns landsting.
Museum Anna Nordlander.

Förtroende uppdrag i urval:
2010-(pågående) Styrelsemedlem i det konstnärsdrivna galleriet och konstnärsgruppen Verkligheten i Umeå.
2011-2018 Kassör, föreningen Verkligheten.
2015-2016 Ordförande för KRO/KIF i Västerbotten.

Övriga kostrelaterade arbeten/uppdrag i urval:
2019 Artist talk under Bildmuseet och Sune Jonssons centrum för dokumentärfotografis fotoseminarium Bildens makt.
2016-
(pågående) Konstkonsulent för Västerbotten 50%, Konstfrämjandet Västerbotten.
2016-(pågående) Invalsjury för Konstnärernas riksorganisation.
2015-2017, 2019
Bildredaktör för litteraturtidskriften Provins.
2014-2015 Kursansvarig för Konstnärligt arbete i dagens samhälle, Umeå konsthögskola.
2013-2014 Workshopkonstnär i Västerbottensmuseums projekt Rock Art in Sápmi – på spaning efter spår i tid och rum för skolbarn, på uppdrag av Konstfrämjandet Västerbotten.
2012-2014 Delat samordnaransvar för Verklighetens treåriga projekt samt konstfestival Survival Kit Umeå.
2011-2012 Delat galleriansvar på Verkligheten samt curering av grupputställningen Alternativa gallerier, ett mini-market på Verkligheten.
2011 Curator av utställningen Avtryck – från aktioner, ingrepp till betraktelser av det offentliga rummet på Skellefteå konsthall.
2011 Workshopkonstnär i det internationella projektet Spare Time. Konstpedagogiska workshops för ungdomar på Nationalmuseet i Riga (LV), Bildmuseet i Umeå och Cultural Horizon 2007 Association i Sofia (BG).


Born 1978 in Avesta, live and work in Umeå, Sweden.

Educations:
2013 Digital image, Jönköping University.
2009 Master of Fine Arts, Umeå Academy of Fine Arts.
2008 Individual artistic studies prior to the Master’s degree in Fine Arts, Umeå Academy of Fine Arts.
2004 Creative writing, A. Umeå University.
2003 Art of our time, A. Umeå University.

Solo exhibitions:
2015 Recompositions, Gallery Kronan, Norrköping (SE).
2014 Another landscape, Photogallery IBIS, Vasa (FI).
2014 Another landscape, Photography Centre of Ostrobothnia, Lapua (FI).
2013 Recompositions, Galleri Alva Umeå (SE).
2012 The former hospital Umedalen (in connection with Skuggteatern theater Everything will be fine). The Culture house Klossen, Umeå (SE).
2011 The Silent game – about power structures in the class room. (In collaboration with Museum Anna Nordlander and the Västerbotten teatre). Museum Anna Nordlander, Skellefteå (SE).
2008 The former hospital Umedalen. Gallery 60, Bildmuseet, Umeå (SE).

Group exhibitions in selection:
2020
Nordic identity, together with the artist group Verkligheten, Photo center Raseborg (FI).
2018
I go; but remember, I shall be with you on your wedding night, together with the artist group Verkligheten, Umeå konsthall (SE).
2018
Documentary Photo Salon, The Museum of Work, Norrköping (SE).
2018
What Could Not Be Expected in the Country of Eternal Light, together with the artist group Verkligheten, Gallers BOX, Gothenburg (SE).
2018
If I cannot inspire LOVE I will cause FEAR, together with the artist group Verkligheten, Köttinspektionen, Uppsala. (SE)
2017
Nordisk Salong 2017, Dunkers cultural house, Helsingborg (SE).
2016 EN, Sawaman Gallery room 38, Kochi (JP).
2015
Swedish artists meet Kochi, together with the artist group Verkligheten, Sawaman Gallery room 38, Kochi (JP).
2013 The Contract, together with the Artist group Verkligheten, Norrbyskär museum (SE).
2012 Timeline Hotel (part of Survival Kit/4 Riga). Sigulda castle, (LV).
2009 What is Identity? Hanoi Academy of Fine Arts, Hanoi (VN).
2009 It´s about time! Gallery Andersson/Sandström, Stockholm (SE) curated by Sofie Curman.
2009 It´s about time! Bildmuseet, Umeå (SE) curated by Sofia Curman.

Norrakollektivet (collaboration with Anja Örn & Tomas Örn):
2020 Kiruna forever, Art Museum in the north, Kiruna (SE), group exhibition.
2020
Kiruna forever, ArkDes, Stockholm (SE), group exhibition curated by Carlos Mínguez-Carrasco.
2020
Human Nature, Sune Jonsson Center for Documentary Photography, Umeå (SE) , group exhibition curated by Alexandra A. Ellis. 
2019
Artistic decorations of Norra Djurgårdsstaden, Act I: Earth. Interactive market, Mossutställningar, Stockholm (SE). 
2018
The Moderna exhibition 2018 – With the future behind us, Moderna museet Stockholm (SE), group exhibition curared by Joa Ljungberg & Santiago Mostyn. 
2018
Rivers of Emotion, Bodies of Ore, Konsthall Trondheim, group exhibition curated by Lisa Rosendahl, Trondheim (NO). 
2018
Gemeinsam – Self organized artists of the north, group exhibition arranged by Gallery Syster at Glogau AIR, Berlin (DE). 
2017
Extracts from an Future History, group exhibition arranged by the Public Art Agency in Sweden, curated by Lisa Rosendahl, Luleå. (SE).
2017 Using landscapes. Solo exhibition at Gallery Syster, Luleå. (SE).
2017 Participation in the conference Creating the city, memory and participation in Malmö with the project Using landscapes. (SE). Collaboration with Anja Örn & Tomas Örn (Norrakollektivet).

Public commissions:
2013 Sceneries. The University Hospital of Norrland, Umeå (SE).

Grants and awards in selection:
2019 Helge Ax:son Johnsons foundation.
2019
Langmanska cultural fund for book project in collaboration with Anja Örn and Tomas Örn.
2019
Swedish Arts Grants Committee, project grant for further collaboration with Anja Örn & Tomas Örn.
2016
Swedish Arts Grants Committee, two-year working grant.
2015 Swedish Arts Grants Committee, international cultural exchange (for residence in Kochi, Japan).
2013 Swedish Arts Grants Committee, international cultural exchange (for participating in Art in Process II).
2013 Swedish Arts Grants Committee, the Dynamogrant, (to the board members of Verkligheten).
2011 Swedish Arts Grants Committee, one-year working grant.
2009 Foundation Nätterlund Memorial Fund.
2009 Georg Suttners Fund, Umeå Academy of Fine Arts.
2009 Umeå city visual arts grant.
2009 J C Kempe Memorial grant.

Exchanges/residency:
2015
Residency, 3 weeks in Kochi, (JP).
2012
Residency, 10 days in Sigulda (LV)
2009/2008 SIDA funded exchange program to the Art Academy in Hanoi, (VN) 1 month at the time.

In Collections:
Public Art Agency in Sweden (together with Norrakollektivet).
Umeå municipality (together with Norrakollektivet).
The People’s House and Parks.
Umeå municipality.
Västerbotten County Council.
Museum Anna Nordlander.

Other art related assignments in selection:
2019 Artist talk during Bildmuseet and Sune Jonsson’s center for documentary photography photo seminar The Images’s Power.
2016-
(on going) Regional Visual Arts Coordinator for Västerbotten, 50%, Konstfrämjandet Västerbotten.
2016-(on going) Election jury for the Artists organisation in Sweden.
2010-(on going) Board member of the artist-run gallery and artist group Verkligheten in Umeå.
2015-2017, 2019 Photo editor at the literary Magazine Provins.
2015-2016 Chair of the board for the Artists Organisation in Västerbotten.
2013-2014 Workshop Artist in Västerbotten museum’s project: Rock Art in Sápmi – Searching for traces in time and space, historical and art pedagogical workshops for children, Kontfrämjandet Västerbotten.
2011 Curator of the exhibition Imprints in the city; from actions, interference and play, to observations, at Skellefteå city gallery (SE).
2011 Workshop Artist in the international project Spare Time. Art pedagogical workshops at the National Museum in Riga (LV), Bildmuseet in Umeå (SE) and the Cultural Horizon 2007 Association in Sofia (BG).