Fanny Carinasdotter

Scenerier / Sceneries

Att skapa utsikt utan fönster. Konstnärliga gestaltningsuppdrag till Psykiatriska kliniken vid Norrlands universitetssjukhus. / Creating views without windows. Public Commissioned work for the Psychiatric Clinic at the University Hospital in Umeå.


Att betrakta natur- eller stadslandskap kan vara lika fängslande som se på eldens sprakande låga. Vyer kan, i mina ögon, te sig meditativa. Det kan vara platser jag passerar på cykeln, i bussen eller med tåget. En utsikt från ett höghus, ett berg eller från en bro. Det kan vara vyer som jag upptäcker på resa eller en plats jag passerar varje dag som på något vis fångar mig. Ögonen vandrar i landskapet; följer skuggor, en väg som ringlar bort, en serie med hus eller en böljande horisont. Linjer, ytor och färger blir till kompositioner, nästan abstrakta fast motiven tydligt finns där. Tankarna får löpa fritt, ibland formar de meningar, ibland bara fragment och ibland kommer man fram till något betydelsefullt.

Scenerier producerades på uppdrag av Region Västerbotten som en offentlig gestaltning till Norrlands universitetssjukhus, 2013.


To look at nature- or city landscapes can be as captivating as watching a fire’s sparkling flame. Views can, in my eyes, be meditative. They might be places I pass on my bike, in the bus or train. A view from a tall building, a mountain or a bridge. It might be views discovered on a journey or a place I pass everyday that somehow captures me. The eyes wander in the landscape; following shadows, a winding road, a row of houses or a rolling horizon. Lines, areas and colours  become compositions, almost abstract though the motives are clearly there. Your thoughts can wander freely, sometimes forming sentences, sometimes only fragments and sometimes you will reach something meaningful.

Sceneries was commissioned of Region Västerbotten as a public art work for Norrland University Hospital, 2013.