Fanny Carinasdotter

Hömyran

Att gå på ett berg som annars är en grop. / To walk on a mountain that otherwise is a pit.

Hömyran är en del av konstnärsgruppen Verklighetens utställningsprojekt om underlandet. 

Att gå på ett berg som annars är en grop. Detta skrev jag en sommar för några år sedan när snömängderna på snötippen Hömyran var så stora att en kunde klättra upp på en platå av snö, sand och skräp i stället för att släntra ner i en geggig grop. Likaså var det 2023, de enorma snömängderna hann inte smälta undan innan nästa vinter kom, liknande en glaciär, fast av antropogent ursprung. I det packade snöupplaget bildas hålrum, labyrintiska gångar med flöden av förorenat smältvatten som rinner ut i vattendragen, till myren och ner i marken. 

Fotografierna är tagna mellan 22/8–1/10 2023 och är en del av ett större pågående arbete om snötippen Hömyran i Umeå.

 

Verket har producerats med stöd från Verkligheten och Museum Anna Nordlander i Skellefteå, där det även visats under utställningen Bottens beskaffenhet 2024.

Bottens beskaffenhet
I skenet av den ökade exploateringen av naturens tillgångar i norra Sverige utforskar utställningen människans relation till marken, underjorden, det undermedvetna, det heliga och det poetiska – allt det som rör sig ”under ytan” och som i vissa fall hamnar utanför det för ögat synliga. Verken i utställningen pekar på kulturella, psykologiska, känslomässiga såväl som ekonomiska problemställningar.


Hömyran is part of the artist group Verkligheten’s exhibition project about the wonderland.

To walk on a mountain that otherwise is a pit. I wrote this one summer a few years ago when the amount of snow on the Hömyran snow dump site was so great that one could climb up onto a plateau of snow, sand and debris instead of sloshing down into a crazy pit. Likewise, it was 2023, the huge amounts of snow did not have time to melt away before the next winter came, similar to a glacier, but of anthropogenic origin. Cavities, labyrinthine passages are formed in the packed snow deposit with flows of polluted meltwater that flow into the waterways, into the bog and into the ground. 

The photographs were taken between 22/8–1/10 2023 and are part of a larger ongoing work on the Hömyran snow tip in Umeå.

 

The work has been produced with support from Verkligheten and Museum Anna Nordlander in Skellefteå, where it was also shown during the exhibition Typology of the Underworld 2024.

Typology of the Underworld
In light of the increased exploitation of nature’s resources in northern Sweden, the exhibition explores man’s relationship to the ground, the underworld, the subconscious, the sacred and the poetic – everything that moves “below the surface” and which in some cases ends up outside of what is visible to the eye. The works in the exhibition point out cultural, psychological, emotional as well as economic problems.