Fanny Carinasdotter

Gestaltad natur / Design Natur

Samarbete med Anja Örn och Tomas Örn om estetiken kring ekologisk restaurering / Collaboration with Anja Örn and Tomas Örn about the aesthetics of ecological restoration

När Norrakollektivet reflekterade över Natur som ord och begrepp så fann vi ett omfångsrikt material byggt av minnen, drömmar, känslor, idéer och kunskap. Natur beskriver en plats med skogar, ängar, klippor, fjäll, hav, sjöar, stigar, snår. Ett ord så beskrivande och samtidigt så vagt, ändå märkvärdigt i sin styrka och så fyllt av helt olika förväntningar. 

Gestaltad Natur startar i en allt starkare insikt om att naturen vi rör oss i nästan alltid är påverkad av oss människor, skogarna är planterade, gallrade, dränerade och planerade. Vi har blivit varse vår egen tro om att naturen i norr är stor och orörd, men att det är en bild som inte alls stämmer. Här uppe är bergen bokstavligen vända upp och ner, och skogarna planterade monokulturer. Genom projektet En plats försvinnande, som följer konsekvenserna av en stor gruvas expanderande verksamhet i landskapet, har Norrakollektivet kommit att intressera sig för naturvårdsprojekt som syftar till att återskapa naturliga värden. 

Ekologisk restaurering är en metod för att bistå återhämtningen av ett ekosystem som har försämrats, skadats eller förstörts av människan. Restaureringen strävar efter att återställa naturliga processer för att på sikt skapa en naturlig flora och fauna. I den strävan ställs samtidigt frågor om vad som är det naturliga. Till vad ska naturen återgå, vilket utsnitt i tiden är gynnsammast? 

“Shifting Baselines” eller “ekologisk minnesförlust” betyder att minnet av naturen gås förlorat från en generation till en annan. Vi vet inte vilken ekologi vi bör återskapa, för vi minns inte vad den var. Vi har inte haft system och strategier för att bevara naturens minnen, eller våra minnen av naturen, vi har liksom förutsatt att den är evig. Nya estetiska uttryck blir en del av den samtida skogen, resultat av biologers hantverk för att hjälpa naturen tillbaka, till ålder och mångfald.

I Gestaltad Natur möter vi spår av ekologiska restaureringar av skog. Ibland är det arbeten som lämnar tydliga spår, ibland mycket mer diffusa. Det är ingrepp som vittnar om både hopp och botgöring, i en natur som aldrig är konstant och inte heller evig eller orörd.

Gestaltad Natur är producerad med stöd av Bildmuseet till utställningen 8 grader / samtida konst om skogen.


When we reflected on Nature as a word and concept, we found a rich material built from memories, dreams, feelings, ideas and knowledge. The word Nature describes a place with forests, meadows, rocks, mountains, seas, lakes, paths, thickets. A word so descriptive and at the same time so vague, yet remarkable in its strength and so filled with completely different expectations.

Designed Nature starts with an increasingly strong realization that the nature we move in is almost always influenced by us humans, the forests are planted, thinned, drained and planned. We have become aware that our own belief that nature in the north is vast and untouched, is an image that is not true at all. Up here the mountains are literally turned upside down, and the forests planted monocultures. Through the (mining)project A place disappearing, which follows the consequences of a large mine’s expanding operations in the landscape, we have become interested in nature conservation projects that aim to restore natural values.

Ecological restoration is a method of assisting the recovery of an ecosystem that has been degraded, damaged or destroyed by humans. The restoration aims to restore natural processes in order to eventually create a natural flora and fauna. In that pursuit, questions are also asked about what is natural. What should nature return to, which section of time is most favorable?

“Shifting Baselines” or “Ecological Amnesia” means that the memory of nature is lost from one generation to another. We don’t know what ecology we should recreate, because we don’t remember what it was. We haven’t had systems and strategies to preserve the memories of nature, or our memories of nature, we’ve sort of assumed that it is eternal. New aesthetic expressions become part of the contemporary forest, the result of biologists’ handiwork to help nature back, to age and diversity.

In Designed Nature we encounter traces of ecological restoration of forests. Sometimes these are works that leave clear traces, sometimes much more diffuse. They are interventions that testify to both hope and penance, in a nature that is never constant, nor eternal or untouched.


Designed Nature is produced in collaboration with Bildmuseeet for the exhibition 8 Degrees / Contemporary Art on the Forest.