Fanny Carinasdotter
Still image from video

En plats försvinnande / A Place Disappearing

Samarbete med Anja Örn och Tomas Örn kring det stora dagbrottet Aitik i Sakajärvi. / Collaboration with Anja Örn and Tomas Örn around the big open pit mine Aitik in Sakajärvi.

En plats försvinnande följer processen i den accelererande gruvexpansionen och en ny sorts naturvårdsprojekt, att flytta träd. I ett försök att mildra konsekvenserna pågår experiment med att flytta gamla stockar, död ved, från platsen för att rädda deras rika liv av mikroorganismer. Sveriges lantbruksuniversitet driver forskningen och samlar insekter i den döda veden. Samtidigt töms också byarna Sakajärvi och Liikavaara. Kulturmiljöer och skog med höga naturvärden blir offer för gruvans expandering. Stockarna representerar också flytten av människorna. Det handlar om individer och de cirklar av sociala nät som omger dem, människans och naturens ekologi. Träden och stigarna representerar både de personliga berättelserna och ställer frågor om den antropocena tidsålder vi befinner oss i.

Arbetet består av ett videoverk innehållandes originalmusik komponerad av Robert Pörschke, kopparsilhuetter och fotografier.

Projektet har genomförts med stöd av Konstnärsnämnden och producerats i samarbete med ArkDes och Konstmuseet i Norr till utställningen Kiruna Forever.

Arbetet har uppdaterats med videoverket Kartritaren som producerats till separatutställningen En plats försvinnande i samarbete med Havremagasinet i Boden.


A place disappearing follows the process of the accelerating mine expansion and a new kind of conservation project, moving of trees. In an effort to mitigate the consequences, experiments are underway to move old trees and dead wood, to save their rich lives of microorganisms. The Swedish University of Agriculture conducts research and collects insects in the dead wood. At the same time, the villages of Sakajärvi and Liikavaara are also emptied of its inhabitants and houses demolished. Cultural environments and ancient forests with high natural values ​​become victims of the mine’s expansion. The trees also represent the movement of the people. It is about individuals and the circles of social networks that surround them, the ecology of man and nature. The trees and paths both represent the personal stories and ask questions about the anthropocene age we currently live in.

The work consists of a video work containing original music composed by Robert Pörschke, copper silhouettes and photographs.

The project was carried out with support from The Swedish Arts Grants Committee and produced in collaboration with ArkDes -Sweden’s national centre for architecture and design and Norrbotten’s County Art Museum for the exhibition Kiruna Forever.

The work has been updated with the video work The Designer, which was produced for the solo exhibition A place disappearing in collaboration with Havremagasinet in Boden.