Fanny Carinasdotter

Att använda landskap / Using Landscapes

Pågående samarbete med Anja Örn och Tomas Örn kring det stora dagbrottet Aitik i Sakajärvi. / Ongoing collaboration with Anja Örn and Tomas Örn around the big open pit mine Aitik in Sakajärvi.

 


Att använda landskap är en undersökning av landskapet runt hålet. Var är skärningspunkterna mellan industrin och landskapet? Ett försök att förstå landskapets oändliga skönhet och industrins enorma storlek, var slutar naturen vara natur och var tar kulturlandskapets minnen vägen?

Att använda landskap är en del av Norrakollektivet (Anja Örn, Fanny Carinasdotter & Tomas Örn) pågående undersökning av malmgruvan Aitik med dagbrott i Sakajärvi. Arbetet samlar även röster som på olika sätt är kopplade till gruvan. Kunskap, känslor, ekonomi och natur möts och nöts mot varandra i det dramatiska landskapet. Rösterna är bland annat hämtade från intervjuer, nyhetsartiklar, Bolidens informationsmaterial och Sakajärvibornas brev till gruvbolaget. I stället för att följa en enda berättelse med bestämd utgång låter konstnärerna de många rösterna förbli motstridiga och mångbottnade.

Att använda landskap har genomförts med stöd från Galleri Systers projekt SamArtBete och producerats i samarbete med Statens konstråd till grupputställningen Brytningstider – extrakt ur en framtida historia curerat av Lisa Rosendhal 2017.
Om utställningen

Ett stort tack till Katarina Sundelin, Lars-Åke Omma, Jonas Westlund, Marlene Josefsson, som på olika sätt bidragit till projektet.

(Verket finns både på svenska och engelska)


Using landscapes is an investigation of the intersections between industry and the landscape. An attempt to understand the endless beauty of the natural landscape and the vast size of the industry. Where does nature seize to be nature and where does the memory of the cultural landscapes end up?

Using landscapes is a part of Norrakollektivet / the Northern Collective (Anja Örn, Fanny Carinasdotter & Tomas Örn) ongoing investigation of the Aitik open-pit copper mine in Sakajärvi. The work collects voices connected to the mine in various ways. Knowledge, emotions, economics, and nature come together and push against each other in the dramatic landscape. The quotations are taken from interviews, news articles, informational films about Boliden, and the letters of Sakajärvi residents to the mining com- pany, amongst other sources. Instead of following a single story with a definite ending, the artists allow the many voices to remain conflicting and multifaceted.

Using Landscape was carried out with support from Gallery Sister’s project SamArtBete and produced in collaboration with the Public Art Agency Sweden for the exhibition Extract from a Future History curated by Lisa Rosendhal in 2017.
About the exhibition

A big thank you to: Katarina Sundelin, Lars-Åke Omma, Jonas Westlund, Marlene Josefsson, who in various ways contributed to the project.

(The work is available both in Swedish and English)