Fanny Carinasdotter

Umedalens före detta sjukhus / The former hospital Umedalen

En undersökning av ett före detta mentalsjukhus i Umeå. / An investigation of a former mental hospital in Umeå.

1986 lades Umedalens sjukhus ned, som flertalet andra mentalsjukhus i Sverige.

Som en ruin av en närliggande idé och historia finns flertalet av byggnaderna på området kvar, dock något uppbruten från sin forna symmetri. Platsen är i dag, 2008 omgjord till skulptur- och företagspark. Men hur har byggnaderna förändrats, vilka spår av sjukhuset finns fortfarande kvar och vad var de en gång planerade till att inrymma?

Arbetet undersöker en plats genom fotografi, intervjuer och insamlat arkivmaterial.


1986 the hospital Umedalen was closed, as a number of other mental hospitals in Sweden. 

Like a ruin of an adjacent idea and history, a majority of the buildings in the area remain, though somewhat broken from their former symmetry. The area is today remade as a sculpture and business park. But how have the buildings changed, what traces of the hospital still remain and what where they once planned to contain?

The work is investigating a place through photography, interviews and collected archival material.