Fanny Carinasdotter

Tysta leken / The silent game

Tysta leken, om maktstrukturer i klassrummet. / The silent game, about power structures in the class room. 2011


ur Projektbeskrivning:

Hur går det till när roller och funktioner fördelas i ett klassrum? Vem är det som har makten att bestämma och vems röst lyssnas det på? Har könsroller stor eller liten betydelse i detta sammanhang? Konsthallen förvandlas till en interaktiv scen där teater, konst och publik samverkar. Vi vill diskutera, ifrågasätta och synliggöra hur maktstrukturer kan se ut i dagens klassrum och hur vi kan påverka dem.

I samarbete Museum Anna Nordlander (intendent Anders Jansson och konstpedagog Veronica Olofsson) Västerbottensteatern (regissörerna och teaterpedagogerna Lillemor Skogheden och Ellenor Lindgren) UngHästen (skådespelarna Andreas Öhlund, Johanna Palmberg, Michelle Nord och Theresa Eriksson)

—–

Rum- och detalj fotografier från sju högstadieskolor i Skellefteå kommun.

“I pojkarnas omklädningsrum hade någon lämnat kvar en väska, kläder, täckjacka, täckbyxor, mössa, vantar och skor.” Berättar en kvinna som visar mig runt på en skola. – Vad har hänt för att ett barn eller ungdom ska lämna alla sina saker och gå hem mitt i vintern i gymnastikkläder?
I alla miljöer kan vi hitta spår av aktiviteter och händelser i form av exempelvis kvarlämnade saker eller uttryck för åsikter, tankar och frustration i form av exempelvis klotter. Spåren väcker associationer och frågor om vad som utspelats på en plats. Vad har hänt för att en skola ska besluta att sätta upp lås på fönstren som i ett fängelse? Varför har bara ett av skåpen i en länga blivit utsatt och förstört? Eller vad gjorde att någon vräkte ner någons böcker på golvet i ett klassrum?
Klotter är dels ett sätt att ta plats, jag var här, jag är en del av denna plats eller denna plats tillhör mig. Men klotter kan också vara ett uttryck för en åsikt mot någon annan eller mot en händelse. Det kan vara ett sätt att etablera en sanning. Eller för lärare att genom att skriva hot på tavlan försöka kontrollera beteenden.

De skolor jag besökt är Brännanskolan, Furuskolan, Bolidenskolan, Kanalskolan, Lövångerskolan, Norrhammarskolan och Björnåkerskolan i Skellefteå kommun.


from Project description:

How do roles and functions get divided in a classroom? Who has the power to make decisions and whose voice is heard? Are gender roles a big or small matter in this context? The art museum is transformed into an interactive stage where theatre, art and audience are interacting. We want to discuss, question and illuminate what power structures might look like in the classroom of today and how we can affect them.

In cooperation with Museum Anna Nordlander (curator Anders Jansson and art teacher Veronica Olofsson), Västerbotten theater (directors and theater teachers Lillemor Skogheden and Ellenor Lindgren), Unghästen (actors Andreas Öhlund, Johanna Palmberg, Michelle Nord och Theresa Eriksson).

—–

Photographs of interiors and details from seven secondary schools in Skellefteå municipality.

“In the boys’ dressing room someone had left a bag, clothes, a quilted jacket, quilted trousers, a hat, mittens and shoes.” A woman tells me this, showing me around at a school. What happened that made a child or teenager leave all their things and walk home in the middle of winter wearing gym clothes?
In all environments we can find traces of activities and events in the shape of for example things left behind or expressions of opinions, thoughts and frustrations in the shape of for example scribblings. The traces awaken associations and questions about what has taken place. What happened to make a school put locks on the windows like in a prison? Why has only one of the lockers in a row become the subject of demolition? Or what made someone throw someone’s pile of books on the floor in a classroom?
Scribbling is partly a way to claim space, “I was here”, I am a part of this place or this place belongs to me. But scribbling might also be an expression of an opinion against someone else or an event. It can be a way of establishing a truth. Or by teachers an attempt to control behavior by writing threats on the board.
And if the details can be seen as props, the rooms are a stage now populated by actors and audience.

The schools I visited are Brännanskolan, Furuskolan, Bolidenskolan, Kanalskolan, Lövångerskolan, Norrhammarskolan and Björnåkerskolan in Skellefteå municipality.