Fanny Carinasdotter

CV

  (For English scroll down)

Född 1978 i Avesta, bor och arbetar i Umeå.

Utbildningar:
2013
Digital bildbehandling (7,5 hp) Högskolan i Jönköping.
2009 Masterexamen i Fri konst (300 hp) Umeå konsthögskola.
2008 Individuella konstnärliga studier inför Masterexamen i fri konst (10 hp) Umeå konsthögskola.
2004 Skapande Svenska (30 hp) Umeå universitet.
2003 Vår tids konst (15 hp) Umeå universitet.

Separatutställningar:
2015 Recompositions, Galleri Kronan, Norrköping.
2014
Ett annat landskap, Fotogalleri IBIS, Vasa (FI).
2014 Ett annat landskap, Österbottens fotocentrum, Lapua (FI).
2013 Recompositions, Galleri Alva, Umeå.
2012 Umedalens före detta sjukhus, i anslutning till Skuggteaterns uppsättning Allt kommer bli bra, Kulturhuset Klossen, Umeå.
2011 Tysta leken, om maktstrukturer i klassrummet, i samarbete med Museum Anna Nordlander & Västerbottensteatern. MAN, Skellefteå.
2008 Umedalens före detta sjukhus, Galleri 60, Bildmuseet, Umeå.

Grupputställningar i urval:
2023
Inunder, tillsammans med konstnärsgruppen Verkligheten, Tegen2, Stockholm.
2020
Nordisk identitet, tillsammans med konstnärsgruppen Verkligheten, Fotocentrum Raseborg (FI).
2018
I go; but remember, I shall be with you on your wedding night, tillsammans med konstnärsgruppen Verkligheten, Umeå konsthall.
2018 Dokumentärfotosalong, Arbetets museum, Norrköping.
2018
What Could Not Be Expected in the Country of Eternal Light, tillsammans med konstnärsgruppen Verkligheten, Galleri BOX, Göteborg.
2018 If I cannot inspire LOVE I will cause FEAR, tillsammans med konstnärsgruppen Verkligheten, Köttinspektionen, Uppsala.
2017
Nordisk Salong 2017, Dunkers kulturhus, Helsingborg.
2016 EN, Sawaman Gallery room 38, Kochi (JP).
2015 Swedish artists meet Kochi, tillsammans med konstnärsgruppen Verkligheten, Sawaman Gallery room 38, Kochi (JP).
2013 Kontraktet, tillsammans med konstnärsgruppen Verkligheten, Norrbyskärs konsthall.
2012 Timeline Hotel, (del av Survival Kit 4/Riga) Sigulda slott, (LV).
2009 What is Identity? Hanoi Konsthögskola, (VN).
2009 It´s about time! Galleri Andersson/Sandström, Stockholm, curerat av Sofie Curman.
2009 It´s about time! Bildmuseet, Umeå, curerat av Sofie Curman.

Uppdrag och offentliga verk:
2013
Scenerier, Norrlands universitetssjukhus, Umeå.
2011 Framtagande av nytt verk till projektet Tysta leken – om maktstrukturer i klassrummet, på uppdrag av Museum Anna Nordlander.

Representerad:
2022
Strawberry art + design, Clarion Hotell Umeå, fotografier ur arbetena Scenerier, Residuum del 1 och 2, Ett annat landskap och Hömyran.
2016 Folkets Hus och Parker, fotografier ur arbetet Ett annat landskap.
2013 Umeå kommun, fotografier arbetet Recompositions.
2012 Västerbottens läns landsting, fotografiet Wating for the Rabbit.
2011 Museum Anna Nordlander, fotoserien Tystaleken – om maktstrukturer i klassrummet.

Stipendier, stöd och priser i urval:
2021
Umeå kommuns konststipendium.
2021 Konstnärsnämnden, tvåårigt arbetsstipendium.
2019
Helge Ax:son Johnsons stiftelse.
2016
Konstnärsnämnden, tvåårigt arbetsstipendium.
2015
Konstnärsnämnden, internationellt kulturutbyte (för arbetsvistelse i Kochi, Japan).
2013 Konstnärsnämnden, internationellt kulturutbyte (för deltagande i Art in Process II).
2013 Konstnärsnämnden, Dynamostipendiet, (till styrelsen i Verkligheten).
2011 Konstnärsnämnden, ettårigt arbetsstipendium.

Utbyten/residens:
2015 Arbetsvistelse, 3 veckor i Kochi, Japan.
2012 Arbetsvistelse, 10 dagar i Sigulda, Lettland.
2009
/2008 SIDA-finansierat utbyte till Hanoi konsthögskola i Vietnam (1 månad per tillfälle).

Förtroendeuppdrag i urval:
2010-(pågående) Styrelsemedlem i det konstnärsdrivna galleriet och konstnärsgruppen Verkligheten i Umeå.
2011-2018 Kassör, föreningen Verkligheten.
2015-2016 Ordförande för KRO/KIF i Västerbotten.

Övriga kostrelaterade arbeten/uppdrag i urval:
2021 Medverkan i samtal under konferens Kulturting i Norr – nya vägar och förändrade villkor, programpunkt Platsens betydelse.
2019 Konstnärspresentation under Bildmuseet och Sune Jonssons centrum för dokumentärfotografis fotoseminarium Bildens makt.
2016-
(pågående) Konstkonsulent för Västerbotten 50%, Konstfrämjandet Västerbotten.
2016-2021 Invalsjury för Konstnärernas riksorganisation.
2015-2017, 2019
Bildredaktör för litteraturtidskriften Provins.
2014-2015 Kursansvarig för Konstnärligt arbete i dagens samhälle, Umeå konsthögskola.
2014 Samordnare för Art Campus Research Day 2014 på Bildmuseet, på uppdrag av Umeå konsthögskola.
2013-2014 Workshopkonstnär i Västerbottensmuseums projekt Rock Art in Sápmi – på spaning efter spår i tid och rum för skolbarn, på uppdrag av Konstfrämjandet Västerbotten.
2012-2014 Delat samordnaransvar för Verklighetens treåriga projekt samt konstfestival Survival Kit Umeå.
2011-2012 Delat galleriansvar på Verkligheten samt curering av grupputställningen Alternativa gallerier, ett mini-market på Verkligheten.
2011 Curator av grupputställningen Avtryck – från aktioner, ingrepp till betraktelser av det offentliga rummet på Skellefteå konsthall.
2011 Workshopkonstnär i det internationella projektet Spare Time. Konstpedagogiska workshops för ungdomar på Nationalmuseet i Riga (LV), Bildmuseet i Umeå och Cultural Horizon 2007 Association i Sofia (BG).


Born 1978 in Avesta, live and work in Umeå, Sweden.

Educations:
2013 Digital image, Jönköping University.
2009 Master of Fine Arts, Umeå Academy of Fine Arts.
2008 Individual artistic studies prior to the Master’s degree in Fine Arts, Umeå Academy of Fine Arts.
2004 Creative writing, A. Umeå University.
2003 Art of our time, A. Umeå University.

Solo exhibitions:
2015 Recompositions, Gallery Kronan, Norrköping (SE).
2014 Another landscape, Photogallery IBIS, Vasa (FI).
2014 Another landscape, Photography Centre of Ostrobothnia, Lapua (FI).
2013 Recompositions, Galleri Alva Umeå (SE).
2012 The former hospital Umedalen (in connection with Skuggteatern theater Everything will be fine). The Culture house Klossen, Umeå (SE).
2011 The Silent game – about power structures in the class room. (In collaboration with Museum Anna Nordlander and the Västerbotten teatre). Museum Anna Nordlander, Skellefteå (SE).
2008 The former hospital Umedalen. Gallery 60, Bildmuseet, Umeå (SE).

Group exhibitions in selection:
2023
Underneath, together with the artist group Verkligheten, Tegen2, Stockholm (SE).
2020
Nordic identity, together with the artist group Verkligheten, Photo center Raseborg (FI).
2018
I go; but remember, I shall be with you on your wedding night, together with the artist group Verkligheten, Umeå konsthall (SE).
2018
Documentary Photo Salon, The Museum of Work, Norrköping (SE).
2018
What Could Not Be Expected in the Country of Eternal Light, together with the artist group Verkligheten, Gallers BOX, Gothenburg (SE).
2018
If I cannot inspire LOVE I will cause FEAR, together with the artist group Verkligheten, Köttinspektionen, Uppsala. (SE)
2017
Nordisk Salong 2017, Dunkers cultural house, Helsingborg (SE).
2016 EN, Sawaman Gallery room 38, Kochi (JP).
2015
Swedish artists meet Kochi, together with the artist group Verkligheten, Sawaman Gallery room 38, Kochi (JP).
2013 The Contract, together with the Artist group Verkligheten, Norrbyskär museum (SE).
2012 Timeline Hotel (part of Survival Kit/4 Riga). Sigulda castle, (LV).
2009 What is Identity? Hanoi Academy of Fine Arts, Hanoi (VN).
2009 It´s about time! Gallery Andersson/Sandström, Stockholm (SE) curated by Sofie Curman.
2009 It´s about time! Bildmuseet, Umeå (SE) curated by Sofia Curman.

Commissions and public works:
2013 Sceneries. Public work at The University Hospital of Norrland, Umeå (SE) commissioned by Region Västerbotten.
2011 Development of a new artwork for the projekt The silent game, about power structures in the class room commissioned by Museum Anna Nordlander.

In Collections:
2022 Strawberry art + design, Clarion Hotel Umeå, photographs from the works Sceneries, Residuum part 1 and 2, Another landscape and Hömyran.
2016
The People’s House and Parks, photographs from the work Another landscapes.
2013 Umeå municipality, photographs from the work Recompositions.
2012 Region Västerbotten, the photograph Waiting for the Rabbit.
2011 Museum Anna Nordlander, photo series Silent game – about power structures in the classroom.

Grants and awards in selection:
2021 Umeå municipality arts grant.
2021 
Swedish Arts Grants Committee, two-year working grant.
2019
Helge Ax:son Johnsons foundation.
2016
Swedish Arts Grants Committee, two-year working grant.
2015 Swedish Arts Grants Committee, international cultural exchange (for residence in Kochi, Japan).
2013 Swedish Arts Grants Committee, international cultural exchange (for participating in Art in Process II).
2013 Swedish Arts Grants Committee, the Dynamogrant, (to the board members of Verkligheten).
2011 Swedish Arts Grants Committee, one-year working grant.
2009 Foundation Nätterlund Memorial Fund.
2009 Georg Suttners Fund, Umeå Academy of Fine Arts.
2009 Umeå municipality visual arts grant.
2009 J C Kempe Memorial grant.

Exchanges/residences:
2015 Residency, 3 weeks in Kochi, (JP).
2012
Residency, 10 days in Sigulda (LV)
2009/2008 SIDA funded exchange program to the Art Academy in Hanoi, (VN) 1 month at the time.

Other art related assignments in selection:
2019 Artist talk during Bildmuseet and Sune Jonsson’s center for documentary photography photo seminar The Images’s Power.
2016-
(on going) Regional Visual Arts Coordinator for Västerbotten, 50%, Konstfrämjandet Västerbotten.
2010-(on going) Board member of the artist-run gallery and artist group Verkligheten in Umeå.
2016-2021 Election jury for the Artists organisation in Sweden.
2015-2017, 2019
Photo editor at the literary Magazine Provins.
2015-2016 Chair of the board for the Artists Organisation in Västerbotten.
2014-2015 Course manager for Artistic work in today’s society, Umeå Art Academy.
2014 Coordinator for Art Campus Research Day 2014 at Bildmuseet, commissioned by Umeå Art Academy.
2013-2014
Workshop Artist in Västerbotten museum’s project: Rock Art in Sápmi – Searching for traces in time and space, historical and art pedagogical workshops for children, Kontfrämjandet Västerbotten.
2011 Curator of the exhibition Imprints in the city; from actions, interference and play, to observations, at Skellefteå konsthall (SE).
2011 Workshop Artist in the international project Spare Time. Art pedagogical workshops at the National Museum in Riga (LV), Bildmuseet in Umeå (SE) and the Cultural Horizon 2007 Association in Sofia (BG).