Fanny Carinasdotter

CV Norrakollektivet

  (For English scroll down)

Norrakollektivet är ett konstnärligt samarbete mellan Anja Örn, Fanny Carinasdotter & Tomas Örn som startade 2016.

Separatutställningar:
2024 En plats försvinnande, Gylleboverket, Simrishamn.
2023 Screening av En plats försvinnande under programmet Skogen, KF Huset i Klöse, Nordmaling.
2021 En plats försvinnande, Havremagasinet Länskonsthall, Boden, curerat av Mariangela Mendes.
2017 Att använda landskap. Galleri Syster, Luleå.

Grupputställningar:
2024
8 grader – samtida konst om skogen, Bildmuseet, Umeå, curerat av Sofia Johansson och Anca Rujoiu.
2022 Genom tusen strider och smekningar, Tegen2, Stockholm, curerat av Ida Rödén och Erik Berggren.
2022 Coronasamlingen – Statens konstråds nyförvärv 2021, Skissernas museum, Lund.
2020 Kiruna forever, Konstmuseet i norr, Kiruna, samordnare Victoria Harnesk.
2020
Kiruna forever, ArkDes, Stockholm, curerat av Carlos Mínguez-Carrasco.
2020 
Människans natur, Sune Jonssons centrum för dokumentärfotografi, Umeå, curerat av Alexandra A. Ellis. 
2018
Modernautställningen 2018 – Med framtiden bakom oss, Moderna museet Stockholm, curerad av Joa Ljungberg och Santiago Mostyn. 
2018
Rivers of Emotion, Bodies of Ore, Konsthall Trondheim (NO) curerat av Lisa Rosendahl.
2018
Gemeinsam – Self organized artists of the north, Glogau AIR, Berlin (DE) arrangerat av Galleri Syster.
2017 Brytningstider – extrakt ur en framtida historia, arrangerad av Statens konstråd i Luleå, curerad av Lisa Rosendahl.

Uppdrag & offentliga verk:
2021 Snittytor, konstnärlig offentlig gestaltning på uppdrag av Stabo, Piteå.
2020-2021 Utveckling av ett nytt verk till projektet En plats försvinnande på uppdrag av Havremagasinet Länskonsthall, Boden.
2019-2020 Utveckling av projektet En plats försvinnande på uppdrag av ArkDes och Konstmuseet i norr till utställningen Kiruna Forever.
2017-2018 Utveckling av projektet Att använda landskap på uppdrag av Statens konstråd till utställningen Brytningstiden – extrakt från en framtida historia.

Representerad:
2021 Moderna museet, videoinstallation Att använda landskap.
2021 Region Västerbotten, fotografi ur arbetet En plats försvinnande.
2021 Statens konstråd, fotografi ur arbetet En plats försvinnande.
2020 Statens konstråd, fotografi ur arbetet Att använda landskap.
2020 Umeå kommun, fotografier och kopparsilhuetter ur arbetet En plats försvinnande.

Stipendier & stöd:
2022
Konstnärscentrum Nord för uppstarten av projektet Gestaltad natur.
2021 Kulturrådet, för utgivning och distribution av boken En plats försvinnande.
2020 Norrbottens museum för ett bokprojekt.
2019 Langmanska kulturfonden för ett bokprojekt.
2019
Konstnärsnämnden, projektbidrag.

Övriga kostrelaterade arbeten/uppdrag i urval:
2021 Konstnärspresentation och panelsamtal med Katarina Pirak Sikku och Carl-Oscar Sjögren, Ställbergs gruva.
2021 Konstnärspressentation och panelsamtal tillsammans med Emma Adbåge och Daniel Urey, Färgfabriken i Stockholm.
2021 Deltagande i symposiet Landskapet i dag, Bildkonstakademin i Helsingfors (FI).
2021 Konstnärspresentation arrangerat av Konstnärer i Norrbotten (KiN) och Piteå konstförening, Kaleido, Piteå.
2020
Deltagande på Arctic Art Book Fair, Mondo books, Tromsø, (NO).
2020 Deltagande i Mistras okonferens Validating the Rural: The participation of rural communities in environmental sustainability.
2020 Deltagande i konferensen Village symposium. Discovering inputs, Cultural paths (FI).
2019 Deltagande i Pluriversal conversations: anti-/non-/post-extractivist culture. Pluriversal Radio (akcg, Elin Már Øyen Vister, Mirko Nikolić), workshop och möte, Kajana (FI).
2019 Konstnärliga avsmyckningar av Norra Djurgårdsstaden, Akt 1: Jord. Mossutställningar, Stockholm, interaktiv marknad.
2017 Deltagande i konferensen Creating the city, memory and participation i Malmö.


Norrakollektivet is an artistic collaboration between Anja Örn, Fanny Carinasdotter & Tomas Örn which started in 2016.

Solo exhibitions:
2024 A Place Disappearing, Gylleboverket, Simrishamn (SE).
2023 Screening of A Place Disappearing during the program The Forest, KF House in Klöse, Nordmaling (SE).
2021 A Place Disappearing, Havremagasinet County Art Museum, Boden (SE) curated by Mariangela Mendez.
2017 Using landscapes. Gallery Syster, Luleå. (SE).

Group exhibitions:
2024 8 Degrees / Contemporary Art on the Forest, Bildmuseet, Umeå (SE) curated by

Group exhibitions:
2024 8 Degrees / Contemporary Art on the Forest, Bildmuseet, Umeå (SE) curated by Sofia Johansson and Anca Rujoiu.
2022 Through a thousand battles and caresses, Tegen2, Stockholm (SE) curated by Ida Rödén and Erik Berggren.
2022 The Corona Collection – Public Art Agency, Skissernas Museum, Lund (SE).
2020 Kiruna forever, Art Museum in the North, Kiruna (SE) arranged by Victoria Harnesk.
2020
Kiruna forever, ArkDes, Stockholm (SE) curated by Carlos Mínguez-Carrasco.
2020
Human Nature, Sune Jonsson Center for Documentary Photography, Umeå (SE) curated by Alexandra A. Ellis. 
2018
The Moderna exhibition 2018 – With the future behind us, Moderna museet Stockholm (SE) curared by Joa Ljungberg and Santiago Mostyn. 
2018
Rivers of Emotion, Bodies of Ore, Konsthall Trondheim, (NO) curated by Lisa Rosendahl. 
2018
Gemeinsam – Self organized artists of the north, Glogau AIR, Berlin (DE) arranged by Gallery Syster. 
2017
Extracts from a Future History, arranged in Luleå (SE) by the Public Art Agency, curated by Lisa Rosendahl.

Commissions and public works:
2021 Cross section surface, public art work, commissioned by Stabo in Piteå (SE).
2020-2021 Development of a new work of art for the projekt A Place Disappearing commissioned by Havremagasinet, County Art Museum, Boden (SE).
2019-2020 Development of the project A Place Disappearing commissioned by ArkDes in Stockholm and the Art Museum in the North in Kiruna (SE) for the exhibition Kiruna Forever.
2017-2018 Development of the project Using Landscapes commissioned by the Public Art Agency (SE) for the exhibition Extracts from a future history.

In Collections:
2021 Moderna Museet in Stockholm, the video installation Using Landscapes.
2021 Region Västerbotten, photographs from the work A Place Disappearing.
2021 Public Art Agency in Sweden, photograph from the work A Place Disappearing.
2020 Public Art Agency in Sweden, photographs from the work Using Landscapes.
2020 Umeå municipality, photographs and copper silhouettes from the work A Place Disappearing.

Grants & support:
2022
Konstnärscentrum Nord, for the project Designed Nature.
2021 Swedish Art Council, for publication and distribution of the book A Place Disappearing.
2020 Norrbotten Museum, support for a book projekt.
2019 Langmanska cultural fund, grant for a book project.
2019
Swedish Arts Grants Committee, project grant.

Other art related assignments:
2021 Artist talk and panel discussion with Katarina Pirak Sikku and Carl-Oscar Sjögren, Ställbergs gruva (SE).
2121 Artist talk and panel discussion with Emma Adbåge and David Urey, Färgfabriken, Stockholm (SE).
2021 Partisipation in the symposium Landscape today, University of the Arts, Helsinki (FI).
2021 Artist talk arrange by Artists in Norrbotten (KiN) and Piteå Art Association, Kaledio, Piteå (SE).
2020 Participation in the Arctic Art Book Fair, Mondo books, Tromsø (NO).
2020 Participation in Mistra’s unconference Validating the Rural: The participation of rural communities in environmental sustainability.
2020 Participation in the conference Village symposium. Discovering inputs, Cultural paths (FI).
2019 Participation in Pluriversal conversations: anti- / non- / post-extractivist culture. Pluriversal Radio (akcg, Elin Már Øyen Vister, Mirko Nikolić), workshop and meeting, Kajana, (FI).
2019
Artistic decorations of Norra Djurgårdsstaden, Act I: Earth. Interactive market, Mossutställningar, Stockholm (SE). 
2017 Participation in the conference Creating the city, memory and participation in Malmö (SE).