Fanny Carinasdotter

Ny Stad / New City

Ny Stad presenterar: Nordic Light – Staden som aldrig sover! En iscensatt presskonferens som genomfördes i Samverkanshuset på Umeå Universitet mars 2005. / Ny Stad (“New City”) presents: Nordic Light – The city that never sleeps! A staged press conference performed at Samverkanshuset (“House of Coalition”) at Umeå University, March 2005.

Samarbete med Aldís Ellertsdóttir, Mikael Gudrunsson & John Huntington,
Barnaby Drabble & Hinrich Sachs.

“2005 presenterade projektgruppen Ny Stad sin vision på förändringar av centrala Umeå. Förslaget Nordic Light – Staden som aldrig sover innehöll en 78 meter hög snowboardramp på Rådhusesplanaden och ett dygnetruntöppet disco på Rådhustorget”

Bakgrund

I november 2004 presenterade fastighetsbolaget Balticgruppen sin vision “Staden mellan broarna”. De hade engagerat sex arkitektkontor att göra förslag på kajområdet mellan Tegsbron och Kyrkbron i Umeå, för att skapa “en attraktiv miljö med kommersiell bärkraftighet”. Snöhettans bidrag utsågs till det vinnande förslaget och innehöll en 29 våningar höga hotell- och konferensbyggnad på en konstgjord ö i älven och en inom- och utomhuspark efter kajen. Efter att vi själva varit och sett förslaget som visades på Strömpilen, kom vi att intressera oss för stadsplanering och vad följderna blir av att planera på detta exklusiva sätt som vi ansåg Balticgruppen gjorde. Vi funderade också över vem som har rätten att lägga in ett förslag och när blir en vision betraktat som verklighet?
Tillsammans kom vi fram till att vi ville, genom konstnärlig verksamhet göra ett (humoristiskt, men allvarligt menat) debattinlägg.
Vi ville skapa en offentlig diskussion och framför allt väcka frågor som av vem byggs/planeras en stad och för vem bygger/planerar man? För att väcka denna diskussion ville vi göra ett (extremt) förslag på förändringar i Umeå. Gruppen kom fram till idén om den unga party staden – Nordic Light som riktade sig till (en stereotyp bild av) ungdomar, 18-25 år.
Då målet var att nå ut till så många som möjligt (och använda oss av de tillvägagångssätt som brukas vid presentationen av ett förslag) bestämde vi oss för att göra en (iscensatt) presskonferens. För att göra avsändaren till Nordic Light trovärdig och auktoritär skapade vi en tvärvetenskapligt, (fiktiv) projektgrupp kallad Ny Stad. Vi anställde två skådespelare; Jessica Sjöberg och Ted Srigley att spela representanter från Ny Stad och bad konstnären Hinrich Sachs agera arkitekt.

Presskonferensen

Den 3:e mars 2005 hölls presskonferensen i Samverkanshuset på Umeå universitet.
De lokala medierna, kommunen, Balticgruppen m.fl. var inbjudna och flertalet närvarade.
Ny Stad pratade om Umeås låga medelålder och hur man skulle kunna integrera studenterna i centrum. Upplevelseindustrin och media är framtiden, Åre och Ibiza inspirationskällor. Ny Stad såg Staden mellan broarna som ett möjligt komplement till deras egna idéer och varför inte utveckla detta zontänkande till hela Umeå?

Arkitekten presenterade en halfpipe för snowboard åkning, som sommartid blir vattenrutschbana. Under rampen finns utrymme för diverse aktiviteter som t.ex. spelhallar och mediecenter. Rådhuset får flytta till museiområdet Gammlia och i stället byggs en enorm vattenmolekyl formad konstruktion innehållande världens största bastu, året om isbar och diskotek.

Intressant nog kom fokus att hamna mer på vårt tillvägagångssätt än den problematik vi ville belysa då vi dagen efter presskonferensen gick ut i media och berättade att detta var ett konstprojekt.


Collaboration with Aldis Ellertsdóttir, Mikael Gudrunsson & John Huntington,
Barnaby Drabble & Hinrich Sachs

“2005 the project group Ny Stad presented their vision of central city changes in Umeå. The proposal Nordic Light – The city that never sleeps, contained a 78 meters high snowboard ramp at the town hall boulevard and a disco open 24 hours at the town hall square.”

Background

In November 2004 the real estate concern Balticgruppen presented their vision “The city between the bridges”. They had engaged six architecture firms to make proposals for the dockside between the bridges Tegsbron and Kyrkbron in Umeå, to create “an attractive environment with commercial sustainability”. The proposal from Snöhetta was chosen as the winner and contained a 29 stories high hotel and conference building on an artificial island in the river and an indoor and outdoor park beyond the dock.

After we ourselves went to see the proposal exhibited at Strömpilen, we got interested in city planning and what the effects are from planning in the exclusive way that Balticgruppen in our opinion did. We also thought about who has the right to make a proposal and when a vision is considered reality.
Together we concluded that we through art wanted to make a humorous, but seriously meant, contribution to the debate.
We wanted to create a public discussion and above all raise questions like: By whom is a city planned and built and for whom is it planned and built? To raise the debate we wanted to make an (extreme) proposal for changes in Umeå. The group arrived at the idea of the young party city – Nordic Light, aiming at (a stereotypical image of) young people, 18-25 years old.
As the goal was to reach out to as many as possible (and use the typical proceeding of a proposal presentation) we decided to make a (staged) press conference. In order to make the remitter of Nordic Light believable and authoritarian we created a multidisciplinary (fictitious) project group called Ny Stad. We hired two actors: Jessica Sjöberg and Ted Srigley, to play the representatives for Ny Stad and asked the artist Hinrich Sachs to act as architect.

The press conference

March 3: the press conference was held at Samverkanshuset at Umeå university. The local media, the local authority, Balticgruppen and others were invited and many of them were present.
Ny Stad talked about the average young age in Umeå and how to integrate the students in the city centre. The experiential industry and media is the future, Åre (Swedish skiing resort) and Ibiza are sources of inspiration. Ny Stad saw “The city between the bridges” as a possible complement to their own ideas, and why not expand this zone thinking all over Umeå?

The architect presented a half-pipe for snowboarding, which in the summer becomes a water slide. Underneath the ramp there is space for several activities such as game arcades and media center. The town hall has to be moved to Gammlia and instead a giant construction shaped as a water molecule will be built, containing the world’s largest sauna, a year around ice bar and a disco.

Interestingly, our method became more focused on than the problems we wanted to illuminate, as we the day after the press conference came out in media about the art project.