Fanny Carinasdotter

Recompositions

Platser i förändring. / Places in transitions.


”Vad händer om man närmar sig stadens landskap från dess utkanter och sprickor, och betraktar det som finns i skymundan, emellan och vid sidan av? Om man söker sig till andra platser än de som brukar förknippas med stadens ansikte och identitet?” (Katarina Saltzman, Mellanrummets möjligheter, studier av föränderliga landskap, 2009).

Jag är intresserad av platser i förändring. Jag utforskar områden där något stör det jag upplever som en tänkt ordning. I mina fotografier finns i stort sett inga människor att se. Det är snarare de mänskliga avtrycken som lämnats kvar på en plats som fångar min uppmärksamhet.

Jag äger ett växande arkiv av bilder som jag samlar i min vardag och på mina resor. Serien Recompositions är baserad på ett urval från detta arkiv. Vad som är gemensamt för bilderna i serien är att de presenterar olika mellanrum som uppstår, eller snarare skapas, i staden och landsbygden. Alltid, något – ett visst visuellt element, en viktig funktion, en immateriell aspekt – förskjuts, omkonstrueras; göms; glöms; tappas bort eller negligeras, och skapar ambivalens. Genom att utesluta mänskliga figurer från fotografierna, tillåter jag spåren tala för sig själva. De folktomma utrymmena öppnar för associationer, de triggar min fantasi och får mig att undra: Vad har hänt? Varför har det hänt? Och, vilken ny mening genereras?

Fotografen Paul Graham är en konstnär som inspirerar mig i mitt arbete. Han har ett sätt att närma sig frågor om en regions sociala förändringar eller konflikter genom att vrida blicken och rikta kameran åt ett annat håll än mot själva händelsen. Ett exempel är serien Troubled Land (1984-1986), där han fotograferade den inverkan som den politiska situationen i Nordirland hade på landskapet. Vid första anblicken är hans bilder mycket estetiska och vackra, men ju längre du betraktar fotografierna, desto fler detaljer upptäcker du som relaterar till hans titlar. Komplexiteten i bilderna växer. Även om jag inte arbetar riktigt på samma sätt som Graham, det vill säga med ett tema grundad i en specifik händelse, uppstod idén till Recompositions från mina tankar och associationer rörande efterdyningen av de ekonomiska förändringarna i Europa, vars spår vi kan hitta, på liknande sätt, inom vårt närmiljö.

(Arbetet visades första gången 2013)

Om arbetet:
VK.se “Berättelser om Umeås själ” 2013 (pdf)
Kultursidan.nu “Ur Fanny Carinasdotters arkiv på Kronan” 2015
NT.se “Platser som förlorat sin betydelse” 2015
Folkbladet.se “Foton vitnar om förändring” 2015


”What happens if you approach the city landscape from its outskirts and cracks, and consider what is in the shadows, the in-between and at the side? If you are searching places other than those normally associated with the picture or identity of the city? ”(Katarina Saltzman, The possibilities of the in-between places, studies of changing landscape, 2009).

I am interested in spaces of transition. I seek to explore places where something interferes with, what I perceive as, an intended order. In my photographs, there are largely no people to be seen. Rather, it is the human imprints left behind on a site to which my attention is drawn.

I own a growing archive of images that I collect in my everyday life and on my travels. The series Recompositions is based on a selection from this archive. What is common to the images in this series is that they depict places going through some kind of transformational process. They present various in-between spaces that occur, or rather, are created, within the city and the countryside. Always, something – a certain visual element, a significant function, an immaterial aspect – is shifted, reconfigured; delocated, hidden; removed, forgotten or neglected and creates ambivalence. By excluding human figures from the photographs, I allow the presence of their traces to speak for themselves. Empty spaces open up for associations, they trigger my imagination and make me wonder: What has happened? Why has it happened? And, what new meaning is generated?
The photographer Paul Graham is one artist that inspires me in my work. He has a way of approaching questions about a regions’ social and economic changes or conflicts by turning his gaze and pointing the camera into another direction than on the event itself. An example is the series Troubled Land (1984–86), where he photographed the impact that the political situation in Northern Ireland had on the landscape. At first glance, his images are very aesthetical and beautiful, yet the longer you keep on looking, the more details you will discover that are intricately related to his titles. The complexity of the images grows. While I do not work in quite the same way as Graham, that is, with a theme grounded in a specific event, the idea for Recompositions arose from thoughts and associations concerning the wake of the economic changes in Europe, whose traces we can find, similarly, within our immediate surroundings.

(The work was first shown in 2013)