Fanny Carinasdotter

En Stad / A City

En Stad: En undersökning av den psykosociala miljön i det offentliga rummet visades på Norrköpings konsthall november – december 2005. / A city – An investigation of the psychosocial environment in public space in Norrköping was shown at Norrköping Art Gallery November – December 2005.


Samarbete med Aldís Ellertsdóttir, Mikael Gudrunsson & John Huntington.

Det offentliga rummet utgör en stor del av våra liv och är väsentligt för vårt identitetsskapande och vår känsla av samhörighet. Den klassiska visionen om det offentliga rummet förespråkar en plats med tillgänglighet för alla, där individer, tankar och åsikter kan mötas på lika villkor. I Norrköping har kommunen uttalat en liknande vision som ska förverkligas till 2010. Hur uppfattas Norrköpings offentliga rum idag?

Vilka mentaliteter är rådande? I hur stor utsträckning påverkas våra värderingar och normer av den offentliga miljön? Hur upplever vi och förhåller oss till den informationen vi möter i staden? Vilkas åsikter och röster är synliggjorda? Vem har tillåtelse att synas och var finns alternativen?

Projektet bestod av, i del 1: en mängd klisterlappar, affischer och andra typer av meddelanden uppsatta i stadsrummet. I del 2: fotodokumentation av den “alternativa rösten”, intervjuer med en (fiktiv) aktivistgrupp, en filmdokumentation om lek i stadsrummet, frågeformulär angående den psykosociala miljön i det offentliga rummet samt diverse texter om det offentliga rummet.


Collaboration with Aldis Ellertsdóttir, Mikael Gudrunsson & John Huntington.

The public space is a big part of our lives and is crucial for building our identities and our sense of belonging. The classic vision about public space suggests a place accessible by everyone, where individuals, thoughts and opinions can meet on equal terms. Norrköping municipality has a similar, explicit vision to be realized before 2010. How is public space in Norrköping perceived today?

What mentalities are prevalent? To which extent are our assessments and norms affected by public space? How do we experience and relate to the information we meet in the city? Whose opinions and voices are made visible? Who is allowed to be seen and where are the alternatives?

Documentation from the exhibition. The project consisted of, in part 1: a number of sticky notes, posters and other types of messages put up in the city’s public space. In part 2: photo documentation of the “alternative voice”, interviews with a group of activists, a film documentation about play in the city’s public space, questionnaires about the psychosocial environment in public space and various texts about public space.