Fanny Carinasdotter

Om sanning och lögn / About truth and lie

Ett fotoprojekt i två delar med 8 fotografer och 80 fotografier på Galleri Original, Umeå. / A photo project in two parts with 8 photographers and 80 photographs at Gallery Original, Umeå. 2010


Galleri Originals projektbeskrivning:

Åtta fotografer får i uppdrag att under stark tidspress komponera två bildserier på vardera fem fotografier. Den första bildserien utgår från ett ordtema, den andra från ett bildtema.

Bildserie 1
Varje fotograf tilldelas ett allmänt tema som avspeglar tillvaron i stort. De uppmanas att hålla sitt tema hemligt för övriga projektdeltagare. Varje fotograf får i själva verket samma tema: ”lögner, svek och försåt”.

Uppgifter:
1. Komponera en bildserie på fem fotografier utifrån det ”personliga” temat.
2. Rangordna fotografierna i serien där bild nummer ett utgör ett förstahandsval.
3. Inlämna bildserien till projektkoordinatorn.

Bildserie 2
Varje fotograf tilldelas ett fotografi. Fotografiet är taget av en annan deltagare och är ett förstahandsval ur den första bildserien. Uppgifterna är i övrigt de samma som i projektdel ett.

Samtliga bildserier i projektdel ett springer ur fria associationer kring det allmänna och personliga temat ”lögner, svek och försåt”. Ovetande om detta fortsätter de fria associationerna ännu ett varv när bildserie nummer två komponeras men nu ämnar insnärjda i lögnens, svekets och försåtets snara. Kan detta spåras i fotografierna?


Gallery Original project description:

Eight photographers are assigned to, during pronounced time limits, composing two series of images each consisting of five photographs. The first proceeding from a word theme, the second from a picture theme.

Series 1
Each photographer is given a common theme, reflecting everyday life. They are encouraged to keep their theme secret to the other project participants. Each photographer is actually given the same theme: ”lies, betrayal and deceit”.
Tasks:
1. Compose a series of images of five photographs proceeding from the ”personal” theme.
2. Rank the photographs in the series where picture one is your first choice.
3. Leave the picture series with the project coordinator.

Series 2
Each photographer is given a photograph. The photograph is taken by another participant and is the first choice from series 1. The tasks are otherwise the same as for part 1.
All of the series in part 1 are springing from free associations around the common and personal theme ”lies, betrayal and deceit”. Unknowing of this the free associations go yet another round when series 2 are composed, but now twirled in the snare of lies, betrayal and deceit. Can this be traced in the photographs?