Fanny Carinasdotter

Västerslätt (Ett annat landskap) / Västerslätt (Another landscape)

Av människan skapade landskap / Man-made landscapes

 


”Vad händer om man närmar sig stadens landskap från dess utkanter och sprickor, och betraktar det som finns i skymundan, emellan och vid sidan av? Om man söker sig till andra platser än de som brukar förknippas med stadens ansikte och identitet?” (Katarina Saltzman, Mellanrummets möjligheter, studier av föränderliga landskap, 2009).

Mellanrum i staden och platser i förändring är återkommande teman i mitt arbete. Ofta fokuserar jag på platser som är ambivalenta, med både negativa och positiva aspekter. Jag intresserar mig för de spår vi människor lämnar efter oss, och har alltmer börjat fundera kring den miljöpåverkan våra rester och lämningar leder till.

Utställningen ”New Topographics: Photographs of Man-altered Landscape” från 1975 med bland andra fotografen Lewis Baltz, och den något senare verksamme Edward Burtynsky finns med mig som inspirationskällor. Mina bilder uppvisar inte samma renhet och minimalism i sin komposition som Baltz’s eller beskriver lika storskaliga miljöer som Burtynsky’s bilder gör. Det som förenar är ett betraktande av och ett intresse för platser som många anser vara både för vardagliga, fula eller helt enkelt ser ut som icke-platser. Det handlar framförallt om att se på hur vi människor påverkar och (ut-)nyttjar naturen vi har omkring oss.


”What happens if you approach the city landscape from its outskirts and cracks, and consider what is in the shadows, the in-between and at the side? If you are searching places other than those normally associated with the picture or identity of the city? ”(Katarina Saltzman, The possibilities of the in-between places, studies of changing landscape, 2009).

Both gaps in the city and places in transition are recurring themes in my work. Often, I focus on places that are ambivalent, that has both negative and positive aspects. I’m interested in the traces we humans have left behind, but I have gradually started to consider more the environmental impact from our residues and debris.

The exhibition “New Topographics: Photographs of Man-Altered Landscape” from 1975 with the photographers Lewis Baltz among outhers, and the somewhat later active photographer Edward Burtynsky are great sources of inspiration. My pictures are not as clean and minimal in the compositions like Balz or do not always picture the environment in a monumental-scale manner as Burtynsky. What unites is the observation of and an interest in places many consider to be too mundane, ugly or simply see as a non-places. The main focus is to see how we humans affect and use (abuse) the nature.