CV

Född 1978 i Avesta, bor och arbetar i Umeå.                                                                      (For English scroll down)

Utbildningar:
2013 Digital bildbehandling (7,5 p), Högskolan i Jönköping.
2009 Master examen i Fri konst (300 p), Umeå konsthögskola, Umeå universitet.
2004 Skapande Svenska (30 p), Umeå universitet.
2003 Vår tids konst (15 p), Umeå universitet.

Separatutställningar:
2015 Recompositions, Galleri Kronan, Norrköping.
2014 Ett annat landskap, Fotogalleri IBIS, Vasa (Finland).
2014 Ett annat landskap, Österbottens fotocentrum, Lapua (Finland).
2013 Recompositions, Galleri Alva, Umeå.
2012 Umedalens före detta sjukhus, i anslutning till Skuggteaterns uppsättning Allt kommer bli bra, Kulturhuset Klossen, Umeå.
2011 Tysta leken, om maktstrukturer i klassrummet, i samarbete med Museum Anna Nordlander och Västerbottensteatern. MAN, Skellefteå.
2008 Umedalens före detta sjukhus, Galleri 60, Bildmuseet, Umeå.

Grupputställningar (i urval):
2017 Nordisk Salong 2017, Dunkers kulturhus, Helsingborg.
2016 Konst åt alla, Folkets Hus och Parker, Ersboda Folkets hus, Umeå.
2016 EN, Sawaman Gallery room 38, Kochi (Japan).
2015 Swedish artists meet Kochi, Sawaman Gallery room 38, Kochi (Japan).
2013 Kontraktet, Norrbyskärs konsthall.
2012 Timeline Hotel, (del av Survival Kit 4/Riga) Sigulda slott, (Lettland).
2012 Vårsalongen på Skellefteå konsthall.
2011 Plus – Minus, bilder om lycka, Galleri Original, Umeå.
2010 Om sanning & lögn, Galleri Original, Umeå.
2009 What is Identity? Hanoi Konsthögskola, (Vietnam).
2009 It´s about time! Galleri Andersson/Sandström, Stockholm.
2009 It´s about time! Bildmuseet, Umeå.
2009 Made, kulturfestival, NorrlandsOperan, Umeå.
2008 Helt plötsligt är vi här! G60e med en resväska konst till USA, Cave, Detroit, (USA).

Samarbeten:
2017 Brytningstider – extrakt ur en framtida historia, grupputställning arrangerat av Statens konstråd i Luleå. Samarbete med Anja Örn & Tomas Örn.
2017 Att använda landskap. Endagsutställning på Galleri Syster, Luleå. Samarbete med Anja Örn & Tomas Örn.
2017 Deltagande i konferensen Creating the city, memory and participation i Malmö med projektet Att använda landskap. Samarbete med Anja Örn & Tomas Örn.
2005 En stad – en psykosocial undersökning av det offentliga rummet. Utställning på Norrköpings konsthall. Samarbete med Aldís Ellertsdóttir, Mikael Gudrunsson & John Huntington.
2005 Ny Stad, en iscensatt presskonferens på Umeå universitet. Samarbete med Aldís Ellertsdóttir, Mikael Gudrunsson & John Huntington samt Barnaby Drabble & Hinrich Sachs.

Konstnärliga gestaltningar:
2013 Scenerier, Norrlands universitetssjukhus, Umeå.

Stipendier och priser:
2016 Konstnärsnämnden, tvåårigt arbetsstipendium.
2015 Iaspis, internationellt kulturutbyte (för arbetsvistelse i Kochi, Japan).
2013 Iaspis, internationellt kulturutbyte (för deltagande i Art in Process II).
2013 Konstnärsnämnden, Dynamostipendiet, (till konstnärena i Verkligheten).
2011 Konstnärsnämnden, ettårigt arbetsstipendium.
2009 Stiftelsen Nätterlunds Minnesfond.
2009 Georg Suttners Fond, Umeå Konsthögskola.
2009 Umeå kommuns bildkonststipendium.
2009 J C Kempes Minnes Stipendiefond.
2008 Bröderna Molanders stiftelse.
2006 Fredrika Bremer förbundet.

Utbyten:
2015 Arbetsvistelse, 3 veckor i Kochi, Japan.
2009/2008 SIDA-finansierat utbyte till Hanoi konsthögskola i Vietnam (1 månad per tillfälle).

Representerad:
Folkets Hus och Parker.
Umeå kommun.
Västerbottens läns landsting.
Museum Anna Nordlander.

Förtroende uppdrag i urval:
2010-(pågående) Styrelsemedlem i det konstnärsdrivna galleriet Verkligheten i Umeå.
Sedan 2011 även kassör.
2015-2016 Ordförande för KRO/KIF i Västerbotten.

Övriga kostrelaterade uppdrag i urval:
2016-(pågående) Konstkonsulent för Västerbotten, Konstfrämjandet Västerbotten.
2016-(pågående) Invalsjury för Konstnärernas riksorganisation.
2015-(pågående) Bildredaktör för litteraturtidskriften Provins.
2014-2015 Kursansvarig för Konstnärligt arbete i dagens samhälle, Umeå konsthögskola.
2014 ”Reflektioner om och kring Väven”. Konstnärlig reflektion i bild och text till Västerbottens Kuriren om det nya kulturhuset i Umeå.
2014 Samordnare för forskardagarna vid konstnärligt campus, Umeå.
2013-2014 Workshopkonstnär i Västerbottensmuseums projekt Rock Art in Sápmi – på spaning efter spår i tid och rum för skolbarn, på uppdrag av Konstfrämjandet Västerbotten.
2012-2014 Delat samordnaransvar för Verklighetens treåriga projekt samt konst festival Survival Kit Umeå.
2011-2012 Delat galleriansvar på Verkligheten, curerade grupputställningen Alternativa gallerier, ett mini-market på Verkligheten.
2011 Curator av utställningen Avtryck – från aktioner, ingrepp till betraktelser av det offentliga rummet på Skellefteå konsthall.
2011 Workshopkonstnär i det internationella projektet Spare Time. Konstpedagogiska workshops för ungdomar på Nationalmuseet i Riga (Lettland), Bildmuseet i Umeå (Sverige) och Cultural Horizon 2007 Association i Sofia (Bulgarien).
2010 Jurymedlem för Vårsalongen på Skellefteå konsthall.
2009 Konstansvarig kultursekreterare (vikariat 4 månader) Kulturenheten, Skellefteå kommun.

/////

Born 1978 in Avesta, live and work in Umeå, Sweden.

Educations:
2013 Digital image, Jönköping University.
2009 Master of Fine Arts, Umeå Academy of Fine Arts at Umeå University.
2004 Creative writing, A. Umeå University.
2003 Art of our time, A. Umeå University.

Solo exhibitions:
2015 Recompositions, Gallery Kronan, Norrköping (Sweden).
2014 Another landscape, Photogallery IBIS, Vasa (Finland).
2014 Another landscape, Photography Centre of Ostrobothnia, Lapua (Finland).
2013 Recompositions, Galleri Alva Umeå (Sweden).
2012 The former hospital Umedalen (in connection with the Skugg- (shadow) theater production Everything will be fine). The Culture house Klossen, Umeå (Sweden).
2011 The Silent game – about power structures in the class room. (In collaboration with Museum Anna Nordlander and the Västerbotten teatre). Museum Anna Nordlander, Skellefteå (Sweden).
2008 The former hospital Umedalen. Gallery 60, Bildmuseet, Umeå (Sweden).

Group exhibitions (in selection):
2017 Nordisk Salong 2017, Dunkers cultural house, Helsingborg (Sweden).
2016 Art for everyone, The People’s House and Parks, People’s Houses, Umeå (Sweden).
2016 EN, Sawaman Gallery room 38, Kochi (Japan).
2015 Swedish artists meet Kochi, Sawaman Gallery room 38, Kochi (Japan).
2013 The Contract, Norrbyskär museum (Sweden).
2012 Timeline Hotel (part of Survival Kit/4 Riga). Sigulda castle, (Latvia).
2012 Spring exhibition at Skellefteå city gallery (Sweden).
2011 Plus – Minus, pictures about happiness. Gallery Original, Umeå (Sweden).
2010 About truth and lies, Gallery Original, Umeå (Sweden).
2009 What is Identity? Hanoi Academy of Fine Arts, Hanoi (Vietnam).
2009 It´s about time! Gallery Andersson/Sandström, Stockholm (Sweden).
2009 It´s about time! Bildmuseet, Umeå (Sweden).
2009 Made, Cultural Festival. NorrlandsOperan, Umeå.. (Sweden).
2008 Suddenly we are here, G60e with a suitcase of art to USA. Cave, Detroit. (USA).
2007 Made, Cultural Festival. NorrlandsOperan, Umeå.. (Sweden).

Collaborations:
2017 Extracts from an Future History, group exhibition arranged by Public Art Agency in Luleå. In collaboration with Anja Örn & Tomas Örn.
2017 Using landscapes. One-day exhibition at Gallery Syster, Luleå. In collaboration with Anja Örn & Tomas Örn.
2017 Participation in the conference Creating the city, memory and participation in Malmö with the project Using landscapes. In collaboration with Anja Örn & Tomas Örn.
2005 A city – a psychosocial investigation of public space. Exhibition at Norrköping gallery. (Sweden). In collaboration with Aldís Ellertsdóttir, Mikael Gudrunsson & John Huntington.
2005 New City, a staged press conference at Umeå University. In collaboration with Aldís Ellertsdóttir, Mikael Gudrunsson & John Huntington, & Barnaby Drabble & Hinrich Sachs.

Public commissions:
2013 Sceneries. The University Hospital of Norrland, Umeå (Sweden).

Grants and awards:
2016 Swedish Arts Grants Committee, two-year working grant.
2015 Iaspis, international cultural exchange (for residence in Kochi, Japan).
2013 Iaspis, international cultural exchange (for participating in Art in Process II).
2013 Swedish Arts Grants Committee, the Dynamogrant, (to the board members of Verkligheten).
2011 Swedish Arts Grants Committee, one-year working grant.
2009 Foundation Nätterlund Memorial Fund.
2009 Georg Suttners Fund, Umeå Academy of Fine Arts.
2009 Umeå city visual arts grant.
2009 J C Kempe Memorial grant.
2008 The brothers Molanders foundation.
2006 Fredrika Bremer Foundation.

Exchanges:
2015 Residence, 3 weeks in Kochi, Japan.
2009/2008 SIDA funded exchange program to the Art Academy in Hanoi, Vietnam (1 month at the time).

In Collections:
Umeå city.
Region Västerbotten (County council of Västerbotten).
Museum Anna Nordlander.

Other art related assignments in selection:
2016-(on going) Regional Visual Arts Coordinator for Västerbotten, Konstfrämjandet Västerbotten.
2016-(on going) Election jury for Artists organisation in Sweden.
2015-(on going) Photo editor at the literary Magazine Provins.
2010-(on going) Board member of the artist-run gallery Verkligheten in Umeå (Sweden).
2015-2016 Chair of the board for KRO/KIF (The Artists Organisation) in Västerbotten.
2013-2014 Workshop Artist in Västerbotten museum’s project: Rock Art in Sápmi – Searching for traces in time and space, historical and art pedagogical workshops for children, Kontfrämjandet Västerbotten (Sweden).
2011 Curator of the exhibition Imprints in the city; from actions, interference and play, to observations, at Skellefteå city gallery (Sweden).
2011 Workshop Artist in the international project Spare Time. Art pedagogical workshops at the National Museum in Riga (Latvia), Bildmuseet in Umeå (Sweden) and the Cultural Horizon 2007 Association in Sofia (Bulgaria).
2010 Jury member for the spring exhibition, Skellefteå city gallery (Sweden).
2009 Municipal cultural secretary for the art department in Skellefteå (4 months).